Arbetsmiljöcertifiering ISO 45001 - systematiskt arbetsmiljöarbete

12 mars 2018 publicerades ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö-krav och vägledning. En arbetsmiljöcertifiering kan hjälpa flera företag till framgång. Att fokusera på arbetsmiljön i verksamheten och humankapitalet stärker ert företag i flera led. Vänd er till Svensk Certifiering så berättar vi mer hur just ert företag kan nå en arbetsmiljöcertifiering.

Publiceringen av den nya standarden innebär att OHSAS 18001:2007 kommer att återkallas, med en övergångstid på tre år. Detta innebär att alla certifierade företag ska uppfylla de nya kraven tre år efter publicering, dvs 2021-03-12. Er övergångsrevision till ISO 45001:2018 måste därför ha skett senast 2020-10-31. Fram till dess löper era OHSAS certifikat på i enlighet med ordinarie rutiner.

Svensk Certifiering är sedan oktober 2018 ackrediterade av Swedac för att genomföra revisioner mot ISO 45001:2018 , Swedac "Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll om ackreditering för denna standard"

Varför en Arbetsmiljöcertifiering?

Det blir alltså allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö. Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Det är viktigt att också visa för ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljön är god och ständigt förbättras. Uppmärksamheten från intressenterna i dessa frågor har ökat.

Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar. En annan fördel är att Er organisations status höjs. Certifieringsprocessen blir ett bevis på att Er organisation är ”den ansvarstagande arbetsgivare.

Det finns ytterligare fördelar med en certifiering. För det första garanterar en certifiering att Er organisations ledning behandlar arbetsmiljöfrågorna. För det andra ger en certifiering tydliga och välgrundade mål för arbetet med att förbättra arbetsmiljön. En sammantagen bild av gjorda riskanalyser, skyddsronder och andra undersökningar ligger till grund för utformandet av mål för Er organisations arbetsmiljö.

I det här arbetet rekommenderas ISO 45001 eller OHSAS 18001 en internationell teknisk specifikation för arbetsmiljöledningssystem.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 45001:2018 och är granskade mot ISO 17021 " ledningssystem för certifieringsorgan" av SWEDAC.

Vinster för Er organisation genom en arbetsmiljöcertifiering:

 • enklare att visa att regelverket för arbetsmiljö följs
 • certifieringen samverkar med övrig långsiktig planering
 • ökad motivation för Hälsa & Säkerhet
 • försäkringspremierna sjunker
 • enklare att visa att Ni ligger i framkant när det gäller att skydda personal, egendom och anläggning
 • konstruktiva samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • metodiskt arbete med ständiga förbättringar av arbetsmiljön och förebyggande av säkerhetsproblem
 • färre olyckor
 • mindre bortfall av produktionstid
 • delegerat ansvar ger större medvetenhet och mindre säkerhetsrisker
 • förebyggande åtgärder är mindre kostsamma än att rätta till fel i efterhand

Vad granskar Svensk Certifiering?

Svensk Certifiering granskar ledningens ansvar och genomgång. Tolkning och bevakning av gällande regelverk kontrolleras också. Er organisations mål- och förbättringsarbete granskas. En annan viktig aspekt som granskas är samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Internrevisioner och riskbedömning av arbetsmiljön granskas också.

ISO 45001 kan kombineras med andra ledningssystem som ex ISO 14001 och ISO 9001.Vill du veta mer kontakta:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89 säljare eller
Tim Malmsten 0708-948873 säljansvarig